Algemene voorwaarden

HUISREGLEMENT/VEILIGHEIDSREGELS

Boulderen is een leuke en uitdagende sport, maar niet één zonder risico’s. Wij bieden jou een boulderfaciliteit waar je veilig kan klimmen èn vallen. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen bij het klimmen, vallen en afspringen. Doe niets waar je je niet veilig bij voelt. Om te zorgen dat iedereen veilig en verantwoord samen in Revolt Bouldering Gym kan sporten hanteren wij een huisreglement/veiligheidsregels en doen we een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid. Wie gebruik wil maken van de door Revolt Bouldering Gym aangeboden sportfaciliteiten stemt expliciet in met het huisreglement en de algemene voorwaarden.
 
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 1. ‘Revolt Bouldering Gym’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan Kleveringweg 35, 2616 LZ, statutair gevestigd te Gouda.
 2. Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.
 3. Actieve bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten op het adres Kleveringweg 35, 2616 LZ te Delft. Actieve bezoekers dienen verplicht ingeschreven te staan in het ledenbestand van Revolt Bouldering Gym, voordat zij gebruik mogen maken van de sportfaciliteiten. 

Artikel 2 | Veiligheid

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van het huisreglement en de algemene voorwaarden van Revolt Bouldering Gym welke zich bevinden bij de balie en daarnaast online beschikbaar zijn via de website. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
 2. Het in strijd handelen met het huisreglement kan verwijdering uit het Revolt Bouldering Gym en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van Revolt Bouldering Gym overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaat op restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld.
 3. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
 4. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
 5. De veiligheidsregels staan omschreven in het ‘huisreglement boulderen’. 

Artikel 3 | Toegang

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten meldt zich bij zijn eerste bezoek bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren op het moment dat de actieve bezoeker daarna gaat boulderen.
 2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.
 3. Kinderen onder de 7 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Revolt Bouldering Gym tenzij hiervoor toestemming is verleend door het aanwezige personeel.
 4. Actieve bezoekers van 7 tot 14 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker tenzij anders besloten door het aanwezige personeel.
 5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 14 jaar tenzij anders besloten door het aanwezige personeel.
 6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 7. Revolt Bouldering Gym is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.
 8. Revolt Bouldering Gym kan de prijzen van lopende lidmaatschappen verhogen als dit noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

 1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Revolt Bouldering Gym niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisreglement en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
 2. Bij herhaling kan Revolt Bouldering Gym besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden. 

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 1. Revolt Bouldering Gym is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie.
 2. Evenmin is Revolt Bouldering Gym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker als zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie onverantwoord was.
 3. Evenmin is Revolt Bouldering Gym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Revolt Bouldering Gym.
 5. Personeelsleden van Revolt Bouldering Gym houden, behoudens in geval van instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Revolt Bouldering Gym beperkte aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
 6. Revolt Bouldering Gym aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Revolt Bouldering Gym geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Revolt Bouldering Gym kan worden toegerekend.
 7. Revolt Bouldering Gym levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Revolt Bouldering Gym is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 8. Indien Revolt Bouldering Gym op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Revolt Bouldering Gym is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Revolt Bouldering Gym niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Revolt Bouldering Gym, is de aansprakelijkheid van Revolt Bouldering Gym beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.
 9. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk. 

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie.
   
  Revolt Bouldering Gym is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

Revolt Bouldering Gym, 12 augustus 2022, Delft.

3 boulderinggyms, 1 subscription